BRAUN Scandinavia A/S er en uafhængig danskejet virksomhed.

Firmaet er importør og distributør af kvalitetsprodukter til sundhedssektoren i Danmark.

BRAUN Scandinavia A/S er 100% privatejet, og har ingen forbindelse til andre "Braun" selskaber.

Firmaet blev grundlagt i 1984 som distributør af kirurgiske instrumenter.

I begyndelsen af 1990'erne begyndte firmaet ligeledes at forhandle kapitaludstyr, og fra midten af 90'erne har produktprogrammet endvidere omfattet forbrugs- og eengangsartikler.

Idag er gastroinstetinal endoskopi firmaets hovedfokusområde.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

ved køb af produkter og service leveret af BRAUN Scandinavia A/S

1. Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert erhvervskøb af produkter og service hos BRAUN Scandinavia A/S. Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med BRAUN Scandinavia A/S skriftlige accept.

2. Køb af produkter og service

Ved køb over kr. 100.000,00 og ved ordre af specielt hjemtagne varer og som ikke tages retur ej heller anulleres, fremsendes ordrebekræftelse til den af kunden oplyste fakturaadresse. Aftalen anses først som endelig indgået, når BRAUN Scandinavia A/S har modtaget den signerede ordrebekræftelse. Underskriften på ordrebekræftelsen er samtidig en accept af BRAUN Scandinavia A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Faktura sendes særskilt til kunden.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner (DKK) excl. moms. Priser på ordretidspunktet er gældende. Eventuel told eller andre særlige afgifter betales af kunden.

4. Betaling

Faktura for produkter og service købt hos BRAUN Scandinavia A/S fremsendes separat til kunden. Betalingsfristen varierer fra netto kontant ved levering op til 30 dage netto. Er intet andet nævnt gælder netto kontant ved levering. Betaling sker til den af BRAUN Scandinavia A/S oplyste bankkonto eller til BRAUN Scandinavia A/S forretningsadresse i Værløse. Ved manglende rettidig betaling påløber rente af det skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned. BRAUN Scandinavia A/S forbeholder sig ret til at tjekke kundernes kreditværdighed forinden en ordre ekspederes.  

5. Levering og transport

I Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne)

BRAUN Scandinavia A/S leverer produkter gratis til hele Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) Forsendelse sker for BRAUN Scandinavia A/S regning og risiko, idet BRAUN Scandinavia A/S vælger transportmiddel og transportvej til den af kunden oplyste leveringsadresse. Kunden overtager risikoen for produkterne ved leveringen.

Uden for Danmark (inklusive Grønland og Færøerne)

Ved leveringer uden for Danmark (inklusive Grønland og Færøerne) betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger. Leveringen sker ab BRAUN Scandinavia A/S forretningsadresse i Værløse eller fra det lager, hvorfra produkterne afsendes. Kunden overtager risikoen for produkterne ved leveringen til fragtfirmaet. Fragten sker for kundens regning og risiko. Hvis BRAUN Scandinavia A/S ikke har modtaget speciel instruks, er BRAUN Scandinavia A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej til den af kunden oplyste leveringsadresse.

6. Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold af forsinkelser. Kunden kan ikke hæve aftalen på grund af forsinkelse, der kan tilregnes BRAUN Scandinavia A/S, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Kunden kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelser fra BRAUN Scandinavia A/S.

7. Såfremt levering til kunden ikke kan finde sted

Såfremt kunden ikke vil kunne modtage de bestilte produkter inden for den aftalte leveringsperiode, skal køber straks give BRAUN Scandinavia A/S skriftlig meddelelse herom og angive årsagen til, at produkterne ikke kan modtages samt oplyse, hvornår produkterne forventes at kunne modtages af kunden.

Hvis de bestilte produkter ikke kan aftages af køber inden for den aftalte leveringsperiode kan BRAUN Scandinavia A/S frit vælge at opbevare produkterne for kundens regning og risiko eller at lade produkterne bortsælge for kundens regning, efter at have givet køber et skriftligt varsel herom på 7 dage. Såfremt kunden ikke inden for en frist på 14 dage efter skriftligt at være opfordret hertil, har taget imod de bestilte produkter, som har været opbevaret for sælgers regning og risiko, er BRAUN Scandinavia A/S berettiget til at hæve aftalen om købet af produkterne og kræve fuld erstatning hos kunden for de omkostninger og tab m.v. som kundens misligholdelse har forårsaget. Uanset, at kunden undlader at modtage de bestilte produkter inden for den aftalte leveringsperiode, er kunden forpligtet til ved forfaldstid at betale for bestilte produkter i henhold til den fremsendte faktura, som om leveringen havde fundet sted.

8. Force Majeure

Følgende omstændigheder hos BRAUN Scandinavia A/S medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændighed som BRAUN Scandinavia A/S ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

9. Ejendomsforbehold

 BRAUN Scandinavia A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld- og endelig betaling er erlagt.

10. Returnering

Produkter tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale med BRAUN Scandinavia A/S. Kreditering vil i så fald ske med et samtidig aftalt beløb. Engangsprodukter, sterilt pakkede produkter og elektriske lyskilder kan ikke ombyttes ej heller krediteres.

11. Mangler – reklamationsret i 12 måneder

BRAUN Scandinavia A/S yder 12 måneders reklamationsret gældende fra modtagelses-   datoen på alle produkter, der er købt i BRAUN Scandinavia A/S og som lider af mangler, forudsat at kunden kan bevise, at produktet lider af fejl eller mangler. Kunden opfordres til straks når det købte er kommet kunden i hænde, at foretage grundig undersøgelse af det købte produkt. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks og senest 7 dage efter modtagelsen, efter at manglen er eller burde være opdaget, give BRAUN Scandinavia A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget en fejl eller mangel ved det solgte produkt, og køber ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Såfremt BRAUN Scandinavia A/S er ansvarlig for en fejl eller mangel ved det solgte produkt, er BRAUN Scandinavia A/S berettiget til, efter eget valg, enten at foretage reparation eller at ombytte det solgte produkt. Såfremt det viser sig, at et produkt, som der er reklameret over ikke lider af de af kunden angivne fejl eller mangler, eller såfremt opståede fejl og mangler skyldes kundens egne forhold, herunder fejlanvendelse eller hærværk, opkræver BRAUN Scandinavia A/S et fejlekspeditionsgebyr på kr. 810,00 pr. time, der beregnes på baggrund af den tid, der er medgået i forbindelse med fejlundersøgelsen.    

BRAUN Scandinavia A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig i anledning af mangler ved de solgte produkter, ej heller for afsavnserstatning. BRAUN Scandinavia A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende af kunden senere end 12 måneder efter leveringen.

12. Ansvarsbegrænsning

BRAUN Scandinavia A/S ansvar er begrænset beløbsmæssigt til det samlede fakturabeløb. BRAUN Scandinavia A/S kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab, dagbøder eller andet indirekte tab.

13. Produktansvar

BRAUN Scandinavia A/S produktansvar følger dansk rets almindelige regler for produktansvar. Produktansvaret for erhvervstingskader og produktansvar, som baserer sig på det i retspraksis udviklet produktansvar, er beløbsmæssigt begrænset til DKK 250.000 inkl. moms. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskader. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er BRAUN Scandinavia A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14. Forbehold

BRAUN Scandinavia A/S tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. i brochuremateriale såvel som i online kataloger. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

15. BRAUN Scandinavia A/S forretningsadresse

BRAUN Scandinavia A/S forretningsadresse er følgende:

BRAUN Scandinavia A/S
Lejrvej 25
3500 Værløse
Tlf.: +45 44 47 47 48
Fax: +45 44 47 47 42

16. Transport af rettigheder og forpligtelser

BRAUN Scandinavia A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede aftaler til tredjemand.

17. Tvister

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af køb og bestilling af produkter og service m.v. i BRAUN Scandinavia A/S er omfattet af dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres ved Københavns Byret som 1. Instans, medmindre parterne aftaler andet.

 ***

Januar 2011,

BRAUN Scandinavia A/S,
CVR.nr. 16762075
Lejrvej 25
3500 Værløse